FacebookПідписатися на RSS

Правила конкурсного приймання для вступників до гімназійних класів
Рожищенського навчально-виховного комплексу №4 «Загальноосвітня школа I-IIIступенів-гімназія»

І. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до гімназійних класів Рожищенського НВК №4 «Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія» здійснюється на конкурсній основі, відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів), затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 р., Положення про гімназію, та на підставі Статуту НВК.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні, вихованці), якіпроживають в місті Рожище та населених пунктах району.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні НВК вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування у рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (у червні).

2.4. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (у серпні), яке організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.5. Додаткове конкурсне приймання може відбуватися, як виняток, в інший час за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.6. Для проведення конкурсних випробувань у Рожищенському НВК №4 створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора НВК за погодженням з радою НВК №4. До складу комісії залучається практичний психолог, керівники творчих груп вчителів української мови і літератури, математики. Головою конкурсної комісії є директор або заступник директора.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора НВК №4, табеля успішності учня, або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до VІ гімназійного класу.

2.8. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок із місця роботи батьків.

2.10. Адміністрація НВК може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей інших пільгових категорій, якщо вони проявляють особливі творчі здібності.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу Рожищенського НВК №4 (що відповідає 5-ому класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації НВК, а саме:

- математика (письмова робота);

- українська мова (письмова робота).

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які виступають у VІ клас (що відповідає 10 класу старшої школи), проводяться за умови наявності вільних місць в цих класах. Такі учні складають обов’язковий іспит з української мови (диктант) та один іспит з предмета за обраною спеціалізацією.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших гімназійних класів, проводяться за умови наявності вільних місць у цих класах. Конкурсні завдання для цих учнів відповідають програмам, за якими працює НВК.

3.4. Приймання учнів, які навчалися у закладі того самого типу або за тою ж спеціалізацією, може відбуватися за співбесідою.

3.5. Зміст іспитів із загальноосвітніх дисциплін відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи.

3.6. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань розробляються предметними кафедрами та затверджуються директором Рожищенського НВК №4 за погодженням з відповідним органом управління освітою. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.7. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.8. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.9. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється після виставлення балів.

3.10. Обсяг і тривалість написання письмових робіт визначає голова конкурсної комісії залежно від вікових особливостей вступників.

3.11. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в НВК протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Рожищенського НВК №4.

3.12. Результати конкурсного випробування (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.13. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні Рожищенського НВК №4 для загального ознайомлення.

3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ – VІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.15. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК №4.

3.16. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

IV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які пройшли конкурс і отримали бали не нижче достатнього рівня навчальних досягнень, зараховуються до Рожищенського НВК №4 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Перевага в зарахуванні до НВК №4 надається учням, які є призерами олімпіад, конкурсів, дітям-сиротам, позбавленим батьківської опіки.

4.3. Учні, які за підсумками навчання в початковій школі нагороджені Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, за умови отримання за перший іспит не менше дев’яти балів, зараховуються до гімназійних класів і звільняються від подальших конкурсних випробувань.

4.4. До Рожищенського НВК №4 подаються такі документи:

1) заява батьків вступника;

2) копія свідоцтва про народження;

3) особова справа;

4) медична картка встановленого зразка.

4.5. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів із дня її подання.

Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначаються наказом НВК №4 «Про порядок прийому учнів до гімназійних класів».

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.6. Якщо висновки апеляційної комісії не задовільняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Рожищенської райдержадміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.7. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназійних класів, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі, або у загальноосвітніх класах НВК №4.

4.8. Учні, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з НВК. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.9. Учень має право брати участь у конкурсному випробуванні, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор Рожищенського НВК №4 несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів) від 04.07.03 р. № 547/7868.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до НВК №4 за результатами конкурсу покладається на відділ освіти Рожищенської райдержадміністрації.

5.3. При порушенні НВК вимог вищезазначеної Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених закладом, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі відділ освіти Рожищенської райдержадміністрації, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 546

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.